Regulamin

obowi膮zuj膮cy od 1.08.2017 roku

 

I. Postanowienia og贸lne

1. Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki, zasady korzystania z witryny oraz spos贸b 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 i sprzeda偶y prowadzonej za po艣rednictwem witryny http://www.nexis.pl/ przez WBIZNES Sp贸艂ka Z Ograniczon膮 Odpowiedzialno艣ci膮, ul. Odleg艂a 76 43-400 Cieszyn.

4. Kontakt z Us艂ugodawc膮 odbywa si臋 poprzez:

adres e-mail:聽kontakt[at]nexis.pl

5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dost臋pny w witrynie internetowej: https://nexis.pl/regulamin, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy U偶ytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no艣niku w ka偶dej chwili.

6. Ka偶dy Klient dokonuj膮cy zakupu produkt贸w oferowanych przez WBIZNES Sp贸艂ka Z Ograniczon膮 Odpowiedzialno艣ci膮 jest zobowi膮zany zapozna膰 si臋 z Regulaminem.

 

II. Definicje U偶yte w Regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

1.聽Dni robocze聽鈥 s膮 to dni od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.聽Karta produktowa –聽miejsce, w kt贸rym przedstawiany jest opis przedmiotu, jego cechy i parametry, cena i dost臋pno艣膰. Ka偶dy produkt posiada w艂asn膮 kart臋 produktow膮.

3.聽Klient聽鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra dokonuje Zam贸wienia w ramach Sklepu;

4.聽Kodeks Cywilny聽鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5.聽Konto聽鈥 przydzielona danemu Klientowi cz臋艣膰 Sklepu Internetowego, za pomoc膮 kt贸rego Klient mo偶e dokonywa膰 okre艣lonych dzia艂a艅 w ramach Sklepu Internetowego;

6.聽Regulamin聽鈥 niniejszy dokument;

7.聽Rejestracja聽鈥 jednorazowa czynno艣膰, polegaj膮ca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udost臋pnionego przez Sprzedawc臋 na stronie Sklepu internetowego;

8.聽Sklep Internetowy (Sklep)聽鈥 strony internetowe, za po艣rednictwem kt贸rych Klient mo偶e w szczeg贸lno艣ci sk艂ada膰 Zam贸wienia;

9.聽Sprzedawca聽– WBIZNES Sp贸艂ka Z Ograniczon膮 Odpowiedzialno艣ci膮, ul. Odleg艂a 76 43-400 Cieszyn, NIP: PL 548 274 14 52.

10.聽Towar聽鈥 produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, kt贸rych opis jest dost臋pny przy ka偶dym z prezentowanych produkt贸w;

11.聽Umowa sprzeda偶y聽鈥 umowa sprzeda偶y Towar贸w w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem;

12.聽Us艂ugi聽鈥 us艂ugi 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 na rzecz Klient贸w drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13.聽Ustawa o prawach konsumenta聽鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

14.聽Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮聽鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

15.聽Zam贸wienie聽鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 Towaru.

 

III. Zasady korzystania

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta Klient, nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:

– sprz臋t komputerowy, z kt贸rego korzysta Klient musi posiada膰 po艂膮czenie z sieci膮 Internet;

– jedna z przegl膮darek internetowych: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 20, Opera w wersji co najmniej 16, Google Chrome w wersji co najmniej 20 lub Safari;

– posiadanie i podanie adresu e-mail umo偶liwiaj膮cego przes艂anie informacji dotycz膮cej realizacji zam贸wienia;

– w艂膮czenie obs艂ugi Cookies oraz JavaScript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza ka偶d膮 czynno艣膰 Klienta, kt贸ra prowadzi do zapoznania si臋 przez niego z tre艣ciami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:

– niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich;

– korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Warunkiem koniecznym do skutecznego z艂o偶enia zam贸wienia jest wype艂nienie formularza zam贸wienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezb臋dne do przyj臋cia i realizacji zam贸wienia.

 

IV. Us艂ugi

1. Sprzedawca umo偶liwia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezp艂atnych Us艂ug polegaj膮cych na:

– przegl膮daniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;

– prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;

– udost臋pnianiu interaktywnego formularza umo偶liwiaj膮cego Klientom z艂o偶enie Zam贸wienia w Sklepie;

– zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.

2. Wskazane w pkt. 1 Us艂ugi 艣wiadczone s膮 przez Sprzedawc臋 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

– o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na przegl膮daniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 zamkni臋cia przez Klienta strony internetowej Sklepu;

– o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez Klienta 偶膮dania usuni臋cia Konta lub skorzystania z przycisku 鈥濽su艅 Konto鈥;

– o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na udost臋pnianiu interaktywnego formularza umo偶liwiaj膮cego Klientom z艂o偶enie Zam贸wienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia;

– o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 dodania opinii.

4. Us艂uga prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dost臋pna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja nast臋puje poprzez wype艂nienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udost臋pnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyra偶enie zgody na tre艣膰 Regulaminu oraz podanie niezb臋dnych danych (Imi臋 i nazwisko, kod pocztowy i miejscowo艣膰, ulica i jej numer, adres e-mail, telefon kontaktowy) oznaczonych jako obowi膮zkowe.

6. Klient ma mo偶liwo艣膰 zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnosz膮cych si臋 m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodaj膮c wypowiedzi o艣wiadcza, 偶e posiada wszelkie prawa do tych tre艣ci, a w szczeg贸lno艣ci autorskie prawa maj膮tkowe, prawa pokrewne oraz prawa w艂asno艣ci przemys艂owej.

7. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient mo偶e zosta膰 poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

8. Wypowiedzi powinny by膰 zredagowane w spos贸b przejrzysty i zrozumia艂y, nadto nie mog膮 zawiera膰 tre艣ci bezprawnych.

9. Wypowiedzi nie mog膮 narusza膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w tym praw podmiot贸w trzecich 鈥 w szczeg贸lno艣ci nie mog膮 mie膰 charakteru znies艂awiaj膮cego, narusza膰 d贸br osobistych lub stanowi膰 czynu nieuczciwej konkurencji.

10. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi s膮 rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyra偶a zgod臋 na nieodp艂atne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawc臋, a tak偶e dokonywanie opracowa艅 utwor贸w w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

12. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowie艅 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usuni臋cia narusze艅 z wyznaczeniem stosownego terminu mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ug z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

13. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkurs贸w i promocji, kt贸rych warunki ka偶dorazowo zostan膮 podane na stronach internetowych Sklepu.

14. Promocje w Sklepie nie podlegaj膮 艂膮czeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzeda偶y

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia poprzez formularz zam贸wienia dost臋pny na stronie Sklepu jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.

3. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.

4. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia za po艣rednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.

5. Za po艣rednictwem formularza Zam贸wienia oraz poczty elektronicznej, Zam贸wienia mog膮 by膰 sk艂adane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zam贸wienia sk艂adane przez telefon mog膮 by膰 sk艂adane w Dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

6. Z艂o偶enie Zam贸wienia mo偶e nast膮pi膰 poprzez:

– wype艂nienie elektronicznego formularza Zam贸wienia, obejmuj膮cego dane Klienta potrzebne do realizacji Zam贸wienia, a w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, adres do wysy艂ki oraz adres e-mail;

– wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomoc膮 Konta Klienta);

– z艂o偶enie Zam贸wienia telefonicznie wykorzystuj膮c do tego numer telefonu podany przez Sprzedawc臋 na stronie internetowej Sklepu, obejmuj膮cego dane Klienta potrzebne do realizacji Zam贸wienia, a w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, adres do wysy艂ki oraz adres e-mail; nazw臋 Towaru i jego ilo艣膰, form臋 dostawy i spos贸b p艂atno艣ci;

– z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez przes艂anie wiadomo艣ci elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawc臋 na stronie internetowej Sklepu, obejmuj膮cego dane Klienta potrzebne do realizacji Zam贸wienia, a w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, adres do wysy艂ki oraz adres e-mail; nazw臋 Towaru i jego ilo艣膰, form臋 dostawy i spos贸b p艂atno艣ci.

7. W celu zawarcia Umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu internetowego i udost臋pnionego w nim formularza Zam贸wienia nale偶y, dokona膰 wyboru towar贸w, podejmuj膮c kolejne czynno艣ci techniczne w oparciu o wy艣wietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost臋pne na stronie.

8. Wyb贸r zamawianych Towar贸w przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

9. Po podaniu przez Klienta korzystaj膮cego ze Sklepu internetowego wszystkich niezb臋dnych danych, wy艣wietlone zostanie w spos贸b jasny i widoczny podsumowanie z艂o偶onego Zam贸wienia. Podsumowanie z艂o偶onego Zam贸wienia b臋dzie zawiera膰 informacje dotycz膮ce:

– opisu przedmiotu Zam贸wienia;

– jednostkowej oraz 艂膮cznej ceny zamawianych produkt贸w lub us艂ug wraz z podatkami, w tym koszt贸w dostawy oraz dodatkowych koszt贸w (je艣li wyst臋puj膮);

– sposobu kontaktu ze Sprzedawc膮;

– wybranej metody p艂atno艣ci;

– wybranego sposobu dostawy;

– danych kontaktowych Klienta;

– danych do faktury.

10. W celu wys艂ania Zam贸wienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre艣ci Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi膮zkowe oraz naci艣ni臋cie przycisku 鈥濸otwierd藕 zakup鈥.

11. Wys艂anie przez Klienta Zam贸wienia stanowi z艂o偶enie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzeda偶y Towar贸w b臋d膮cych przedmiotem Zam贸wienia.

12. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, Klient otrzymuje wiadomo艣膰 e-mail potwierdzaj膮c膮 wp艂yni臋cia Zam贸wienia (wraz z indywidualnym nr Zam贸wienia), zawieraj膮c膮 ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia. Sprzedawca mo偶e kontaktowa膰 si臋 z Klientem przed potwierdzeniem z艂o偶enia Zam贸wienia w celu potwierdzenia danych.

13. Nast臋pnie Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia, kt贸re stanowi o艣wiadczenie Sprzedawcy o przyj臋ciu oferty, o kt贸rej mowa w pkt. 12 powy偶ej.

14. Klienci sk艂adaj膮cy Zam贸wienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przes艂anie wiadomo艣ci elektronicznej w celu z艂o偶enia Zam贸wienia powinni:

– poda膰 telefonicznie lub w tre艣ci wiadomo艣ci elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazw臋 Towaru spo艣r贸d Towar贸w znajduj膮cych si臋 na stronie internetowej Sklepu i jego ilo艣膰;

– wskaza膰 spos贸b dostawy i form臋 p艂atno艣ci spo艣r贸d sposob贸w dostawy i p艂atno艣ci podanych na stronie internetowej Sklepu;

– poda膰 dane potrzebne do realizacji Zam贸wienia, a w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, adres do wysy艂ki, telefon oraz adres e-mail.

15. Informacja na temat ca艂kowitej warto艣ci Zam贸wienia podawana jest ka偶dorazowo przez Sprzedawc臋 ustnie po skompletowaniu ca艂o艣ci Zam贸wienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz okre艣leniu formy p艂atno艣ci lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomo艣ci elektronicznej. W przypadku Klient贸w b臋d膮cych konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca ka偶dorazowo po z艂o偶eniu Zam贸wienia za po艣rednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesy艂a Klientowi potwierdzenie warunk贸w z艂o偶onego Zam贸wienia, kt贸re b臋dzie zawiera膰 informacje dotycz膮ce:

– opisu przedmiotu Zam贸wienia;

– jednostkowej oraz 艂膮cznej ceny zamawianych produkt贸w lub us艂ug wraz z podatkami, w tym koszt贸w dostawy oraz dodatkowych koszt贸w (je艣li wyst臋puj膮);

– sposobu kontaktu ze Sprzedawc膮;

– wybranej metody p艂atno艣ci;

– wybranego sposobu dostawy;

– danych do faktury;

– regulaminu;

– pouczenie o prawie odst膮pienia od umowy.

16. Umowa zostaje zawarta z chwil膮 przes艂ania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunk贸w Zam贸wienia przes艂anych przez Sprzedawc臋) wiadomo艣ci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w kt贸rej Klient: akceptuje tre艣膰 przes艂anego Zam贸wienia i wyra偶a zgod臋 na jego realizacj臋 oraz akceptuje tre艣膰 Regulaminu

17. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost臋pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie艅 Umowy sprzeda偶y Towar贸w, nast臋puje poprzez przes艂anie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez do艂膮czenie do przesy艂ki zawieraj膮cej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zam贸wienia oraz faktury VAT.

18. Umowa sprzeda偶y zawierana jest w j臋zyku polskim, o tre艣ci zgodnej z Regulaminem.

19.聽Po dokonaniu wysy艂ki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupuj膮cym jest zobowi膮zany przes艂a膰 Kupuj膮cemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wype艂nienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupuj膮cy jest uprawniony, jednak nie zobowi膮zany do jej wype艂nienia.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towar贸w odbywa si臋 na adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania Zam贸wienia. W zale偶no艣ci od gabaryt贸w zamawianego Towaru, przesy艂ka mo偶e si臋 odbywa膰 za pomoc膮:

– Paczkomat贸w InPost;

– Firmy kurierskiej.

2. Dost臋pne formy przesy艂ki zostan膮 wskazane przed z艂o偶eniem Zam贸wienia przez Klienta.

3. Koszty dostawy zostan膮 wskazane przed z艂o偶eniem Zam贸wienia przez Klienta.

4. Dostawa jest realizowana niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 10 dni od zawarcia umowy.

5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczeg贸lno艣ci art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

VII. Ceny i metody p艂atno艣ci

1. Ceny Towar贸w podawane s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce metody p艂atno艣ci:

– Got贸wk膮 za pobraniem. W tym przypadku realizacja Zam贸wienia i jego wysy艂ka zostanie rozpocz臋ta po z艂o偶eniu zam贸wienia i akceptacji Regulaminu przez Klienta. Wysy艂ka dokonana zostanie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie do 7 dni;

– P艂atno艣膰 elektroniczna. W tym przypadku realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po uzyskaniu przez Sprzedaj膮cego informacji od po艣rednika p艂atno艣ci elektronicznych o dokonaniu wp艂aty przez Kupuj膮cego za zamawiany Towar. Wysy艂ka dokonana zostanie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie do 7 dni od daty wp艂yni臋cia wp艂aconych na poczet zam贸wienia 艣rodk贸w przez Klienta na konto Sprzedawcy.

2. W przypadku niekt贸rych rodzaj贸w asortymentu dost臋pnych w Sklepie, Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu p艂atno艣ci poprzez nieudost臋pnianie okre艣lonych opcji p艂atno艣ci i dostawy.

VIII. Uprawnienie do odst膮pienia od umowy

1. Klient b臋d膮cy konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyny poprzez z艂o偶enie stosownego o艣wiadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

2. Prawo do odst膮pienia od umowy przez konsumenta jest wy艂膮czone w przypadku gdy przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzeda偶y jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.

3. Klient mo偶e sformu艂owa膰 o艣wiadczenie samodzielnie

4. Bieg terminu 14 dni odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋 od dnia obj臋cia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮, inn膮 ni偶 przewo藕nik.

5. Sprzedawca z chwil膮 otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy przez konsumenta prze艣le na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.

6. W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮. To, co strony 艣wiadczy艂y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du, a w szczeg贸lno艣ci stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni. Zakupiony Towar nale偶y zwr贸ci膰 na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy zwr贸ci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 konsument, chyba, 偶e konsument wyrazi zgod臋 na inny spos贸b zwrotu, przy czym spos贸b ten nie b臋dzie si臋 wi膮za艂 dla konsumenta z 偶adnym kosztem. Sprzedaj膮cy ma prawo wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem zap艂aconych kwot do czasu powrotnego otrzymania zwracanego towaru przez Klienta.

8. Je偶eli konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

9. Klient ponosi tylko bezpo艣redni koszt zwrotu Towaru, chyba 偶e Sprzedawca zgodzi艂 si臋 je ponie艣膰.

10. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci towar贸w wynikaj膮ce z obchodzenia si臋 z towarami w spos贸b inny ni偶 konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towar贸w. W celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towar贸w Zamawiaj膮cy powinien obchodzi膰 si臋 z nimi i sprawdza膰 je z nale偶yt膮 ostro偶no艣ci膮 oraz w taki sam spos贸b, w jaki m贸g艂by to zrobi膰 w sklepie stacjonarnym. Wszelkie u偶ywanie lub sprawdzanie towar贸w przekraczaj膮ce wskazany powy偶ej zakres mo偶e spowodowa膰 zmniejszenie warto艣ci towar贸w, kt贸re Sprzedawca b臋dzie mia艂 prawo potr膮ci膰 przy zwrocie otrzymanych wcze艣niej od Klienta kwot. Okre艣lenie mo偶liwego obni偶enia warto艣ci towar贸w jest przeprowadzane indywidualnie dla ka偶dego przypadku. Nale偶y si臋 r贸wnie偶 spodziewa膰, 偶e zamontowanie towar贸w spowoduje obni偶enie ich warto艣ci. Zamawiaj膮cy musi pami臋ta膰 o tym, 偶e w okresie, w kt贸rym posiada towary, do czasu ich zwrotu do Sprzedaj膮cego, ponosi za nie odpowiedzialno艣膰, w tym za wszelkie ich uszkodzenia.

IX. Reklamacje dotycz膮ce Towar贸w

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym r贸wnie偶 Klienta b臋d膮cego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytu艂u r臋kojmi za wady na zasadach okre艣lonych w art. 556 鈥 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikaj膮ce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale偶y kierowa膰 na adres WBIZNES Sp贸艂ka Z Ograniczon膮 Odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 na ul. Odleg艂a 76 43-400 Cieszyn, lub adres e-mail kontakt[at]nexis.pl

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przes艂a膰 lub dostarczy膰 reklamowany Towar, je偶eli jest to mo偶liwe do艂膮czaj膮c do niego dow贸d zakupu. Towar nale偶y dostarczy膰 lub przes艂a膰 na adres wskazany w pkt. 2 powy偶ej.

4. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku brak贸w w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe艂nienia w niezb臋dnym zakresie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesy艂ki.

6. Sprzedawca nie jest producentem Towar贸w. Producent ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Je艣li dokument gwarancyjny przewiduje tak膮 mo偶liwo艣膰, Klient mo偶e zg艂asza膰 swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpo艣rednio w autoryzowanym serwisie, kt贸rego adres znajduje si臋 w karcie gwarancyjnej.

 

X. Reklamacje w zakresie 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮

1. Klient mo偶e zg艂asza膰 Sprzedawcy reklamacje w zwi膮zku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Us艂ug. Reklamacje mo偶na zg艂asza膰 pisemnie na adres: WBIZNES Sp贸艂ka Z Ograniczon膮 Odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 na ul. Odleg艂a 76 43-400 Cieszyn lub na adres poczty elektronicznej: kontakt[at]nexis.pl.

2. W reklamacji Klient powinien poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistnia艂ego problemu.

3. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by艂o mo偶liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku brak贸w w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe艂nienia w niezb臋dnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

XI. Pozas膮dowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

1. Klient b臋d膮cy konsumentem posiada m.in. nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

– jest uprawniony do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy Sprzeda偶y;

– jest uprawniony do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮;

– mo偶e z艂o偶y膰 swoj膮 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem:聽http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XII. Postanowienia ko艅cowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z postanowieniami w艂a艣ciwych przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

4. Tre艣膰 niniejszego Regulaminu mo偶e ulec zmianie. O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie g艂贸wnej Sklepu zawieraj膮cej zestawienie zmian i termin ich wej艣cia w 偶ycie. Klienci posiadaj膮cy Konto Klienta zostan膮 dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem聽 na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wej艣cia w 偶ycie zmian nie b臋dzie kr贸tszy ni偶 14 dni od dnia ich og艂oszenia. W razie, gdy Klient posiada Konto Klienta, do dalszego korzystania z Konta, wymagana b臋dzie akceptacja zmian w regulaminie. Akceptacja odbywa si臋 poprzez potwierdzenie/klikni臋cie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Nexis.pl (http://nexis.pl/). Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest r贸wnoznaczna z wyrejestrowaniem si臋 z serwisu Nexis.pl (usuni臋ciem Konta Klienta) z zastrze偶eniem, 偶e Klient uczestniczy w rozpocz臋tych przed rozwi膮zaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowi膮zuj膮cego w dacie ich rozpocz臋cia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych os贸b korzystaj膮cych z serwisu Nexis.pl.

Zapytaj o darmow膮 wycen臋 kampanii reklamowej w Google. Porozmawiajmy. Bez zobowi膮za艅.
Prowadzisz sklep
PrestaShop?

Zobacz, jak mo偶emy ulepszy膰
Tw贸j sklep internetowy.

Chc臋 zobaczy膰